Zdjęcia Nagrobkowe

502-878-930 -


Regulamin Sklepu Internetowego : www.zdjecia-nagrobkowe.eu

Skierowany do Klientów będących Konsumentami

I).Postanowienia Ogólne !

 1. Regulamin określa zasady zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego : www.zdjecia-nagrobkowe.eu , prawa i obowiązki sprzedawcy i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Sklep Internetowy : zdjecia-nagrobkowe znajduje się pod bezpiecznym adresem internetowym https://www.zdjecia-nagrobkowe.eu (zwany dalej zdjęcia nagrobkowe ), a prowadzony jest przez firmę:
  • F.P.H.U „SEPHIA” Dominika Kurowska
  • Brody 245a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  • NIP : 5512547419
  • REGON : 368014439
  • e-mail: biuro@zdjecia-nagrobkowe.eu
  • tel. 889-329-935
 3. Kupującym, korzystającym z usług Sklepu, może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwany dalej Klientem).
 4. Sprzedawca oraz Klient są stronami umowy sprzedaży, o której mowa w części V ust. 8 niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin obwiązuje Klientów będących Konsumentami. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu Internetowego : www.zdjecia-nagrobkowe.eu (zwanej dalej: Polityką Prywatności).
 7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. Tekst Regulaminu stanowi integralną część formularza zakupowego. Na żądanie Klienta, Regulamin przesyłany jest Klientowi na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia w formie pliku PDF.

II).Przedmiot Działalności Sklepu !

 1. Sprzedawca poprzez Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług związanych z fotografią użytkową , fotografią na porcelanie , fotoceramiką , retusz fotografii , zaawansowana obróbka cyfrowa zdjęć oraz produktów , akcesoriów fotograficznych jak ramki , stojaki , świeczniki, kleje do ceramiki i fotoceramki i inne materiały tego typu.
 2. Aplikacja internetowa sklepu internetowego www.zdjecia-nagrobkowe umożliwia składanie zamówień na usługi towary prezentowane na stronach serwisu i będące przedmiotem oferty handlowej.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy
  (zgodnie z art. 71 k.c.)
 4. Właściwości usług i towarów wyszczególnionych na stronie internetowej wwww.zdjecia-nagrobkowe.eu mogą ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany najpóźniej w ramach odpowiedzi Sprzedawcy na zamówienie Klienta, o której mowa w części V ust. 4 niniejszego Regulaminu.

III).Warunki Składania Zamówień !

 1. Warunkiem składania zamówień poprzez aplikację www.zdjecia-nagrobkowe.eu jest dokonanie zamówienia poprzez formularz zamówienia usługi lub produktu albo poprzez koszyk na zakupy i prawidłowe wypełnienie wszystkich pól wymaganych przez formularz zamówienia zarówno dla osób fizycznych jak i firm.
 2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta odbywa się tylko w celu niezbędnym dla prawidłowego zrealizowania przez Sprzedawcę zamówienia , wysyłki i płatności.
 3. W trakcie składania zamówienia Klient podaje następujące dane: Nazwa firmy, NIP, Imię, Nazwisko, dane adresowe : ulica, miescowość, kod pocztowy, adres mailowy, telefon kontakowy.W momencie składania zamówienia Klient podaje dodatkowo na formularzu zamówienia następujące dane: dodatkowe wymagania odnośnie realizacji zamówienia w polu komentarza.Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych z cz. III ust. 5 jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia dokonanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie
  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883)
  w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko w wypadku prawidłowego wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia, w szczególności wskazania formy płatności, sposobu dostawy oraz danych kontaktowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 7. Kolory zdjęć w niektórych przypadkach mogą różnić się od przesłanych oryginałów. Różnica ta wynika z procesu wypalania w wysokich temperaturach (dotyczy to zdjęć kolorowych).
 8. Klient jest uprawniony do zmiany treści zamówienia lub jego anulowania w każdym czasie, do momentu złożenia zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu lub drogą mailową - zgodnie z cz. V ust. 7 poniżej. Zmiana lub anulowanie treści zamówienia odbywa się w frmie telefonicznej lub mailem.

IV).Cena i Formy Płatności !

 1. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).Ceny usług fotograficznych , fotoceramiki i innych produktów podane są w cennikach dostęnych na stronie sklepu www.zdjecia-nagrobkowe.eu.Ceny te mogą ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany najpóźniej w ramach odpowiedzi Sprzedawcy na złożone przez Klienta zamówienie, o której mowa w części V ust. 4 niniejszego regulaminu.
 2. Na wszystkie zamówione w Sklepie usługi i produkty Sprzedawca wystawia faktury VAT. Faktury VAT dołączane są do przesyłek z towarami.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 4. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty te są podane na stronie www.zdjecia-nagrobkowe.eu i są także przesyłane klientowi w podumowaniu i potwierdzeniu zamówienia.Koszty dostawy obciążają Kupującego.
 5. Za zamówione produkty Kupujący może zapłacić za pobraniem lub w formie przelewu na konto bankowe Sklepu.Wyboru sposobu płatności Klient dokonuje w momencie składania zamówienia. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia lub uzgodnić inną formę płatnośći telefonicznie lub poprzez e-mail.
 6. Przy wyborze formy płatności przelewem pieniądze należy przelać na konto:
  Nr rachunku bankowego : .
  Tytuł przelewu: zamówienie o numerze xxxx.
  Właściciel rachunku bankowego oraz jego adres: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania.
 7. Numer zamówienia zawarty jest w wysyłanym do Klienta mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Numer zamówienia pozwala Klientowi na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.
 8. Dane i gotowe deklaracje o odstąpięniu od umowy składanej na odległość oraz reklamacji zakupionych towarów i usług znajdują się na stronie www.zdjecia-nagrobkowe.eu.Dodatkowo informacje te są dołączone do maila potwierdzającego przyjęcie konkretnego zamówienia.

V).Zamówienia !

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez aplikację : www.zdjecia-nagrobkowe.eu.
 2. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu możliwości terminowego wykonania danej usługi lub dostępności zamawianego towaru w magazynie, jego aktualnych parametrów oraz jego aktualnej ceny.
 3. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia.
 4. Sprzedawca odpowiada na złożone zamówienie w ciągu 24 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9.00-16.00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót) od chwili otrzymania zamówienia od Kupującego. Sprzedawca odpowiada na złożone zamówienie poprzez potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji lub odmowę jego przyjęcia z powodu braku dostępności towarów w magazynie w całości lub w części, zmiany ich cen lub zmiany ich parametrów w stosunku do cen/parametrów widniejących na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia także w innych szczególnych przypadkach.
 5. Klient związany jest treścią złożonego zamówienia w okresie przeznaczonym na odpowiedź Sprzedawcy zgodnie z cz. V ust. 4, a dalszym czasie – jeżeli udzielona w tym okresie odpowiedź zawiera potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie do Klienta drogą mailową na adres e-mail podany przy wypełnianiu formularza osobowego/firmowego wiadomości z informacją o zaakceptowaniu zamówienia przez Sprzedawcę oraz na życzenie faktury pro-forma.
 7. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia z powodu częściowego braku dostępności towarów w magazynie lub niemożliwości wykonania usługi, zmiany cen lub zmiany parametrów towarów, Klient może zaakceptować inne parametry wykonania danej usługi lub nową ilość towarów, nowe ceny i/lub nowe parametry poprzez przesłanie Sprzedawcy w odpowiedzi maila potwierdzającego nowe dane. Mail ten modyfikuje treść zamówienia złożonego przez Klienta. Na zmodyfikowane w powyższy sposób zamówienie Sprzedawca odpowiada zgodnie z treścią cz. V ust. 4 powyżej. Ustęp 5 powyżej stosuje się odpowiednio.
 8. W momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 9. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu na konto bankowe sklepu zdjecia nagrobkowe.Sprzedawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji zamówienia nie wcześniej niż po zaksięgowaniu na jego rachunku bankowym ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy.
 10. Odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży możliwe jest, jeżeli przewidują to przepisy prawa. W szczególności, na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru lub usługi.Do zachowania tego terminu wystarczy oświadczenie wysłane przed jego upływem.Prawo do odstąpienia na podstawie wspomnianej Ustawy nie przysługuje w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
 11. Rozwiązanie zawartej umowy sprzedaży możliwe jest jedynie za obopólną zgodą Stron.

VI).Czas Realizacji Zamówienia !

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych i jest zależny m. in. od wybranej przez Klienta opcji dostawy, miejsca przeznaczenia towaru wskazanego przez Klienta oraz ilości zamówionych towarów.
 2. Wskazany w cz. VI ust. 1 czas realizacji zamówienia dotyczy towarów, których miejsce przeznaczenia mieści się na terenie Rzeczpospolite Polskiej. W przypadku towarów, których miejsce przeznaczenia mieści się poza granicami Rzeczpospolite Polskiej, czas realizacji zamówienia jest uzgadniany indywidualnie z Klientem.
 3. Czas realizacji zamówienia liczy się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy sprzedaży – w przypadku wyboru płatności za pobraniem, lub od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy – w przypadku wyboru płatności w formie przelewu na konto bankowe .
 4. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się czas wykonia usługi lub skompletowania zamówionych towarów, ich spakowanie, przekazanie ich przewoźnikowi oraz dostarczenie towarów przez przewoźnika do miejsca przeznaczenia.

VII).Reklamacje usług i zwroty towaru!

 1. Sprzedawca odpowiada za zgodność towaru konsumpcyjnego (towaru nabywanego w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) z umową sprzedaży.
 2. Wszelkie informacje, zawiadomienia i korespondencję dotyczącą niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży prosimy przekazywać na adres Sprzedawcy wskazany w części I niniejszego Regulaminu.
 3. Jeżeli usługa lub towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową sprzedaży, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 4. Jeżeli Klient z przyczyn określonych w cz VII ust. 32, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy sprzedaży; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 5. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądań wskazanych ust. 3 powyżej, Sprzedawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do nich w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 6. Klient traci uprawnienia wskazane w cz. VII ust. 3 i 4, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi.

VIII).Prawa Autorskie !

 1. Zawartość strony internetowej www.zdjecia-nagrobkowe.eu oraz nazwa i logo podlegają ochronie prawnej.
 2. Opisy, zdjęcia i inne elementy tworzące serwis na stronie internetowej Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały wykorzystane za zgodą podmiotów uprawnionych.
 3. Kopiowanie i rozpowszechnianie, bądź inne nieuprawnione wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów ze strony Sklepu jest zabronione.

IX).Postanowienia Końcowe !

 1. Sprzedawca informuje, że aby móc korzystać ze strony internetowej Sklepu, sprzęt techniczny Klienta i jego oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania: komputer z dostępem do Internetu i systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej typu Firefox , Opera , Chrome , Edge, Safari oraz aktywne konto poczty internetowej (e-mail).
 2. Umieszczanie przez Klienta na stronie internetowej Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 3. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, wynikającym z treści niniejszego Regulaminu, oraz przepisów prawa. Zakazuje się podejmowania działań, które mogą zakłócić funkcjonowanie Sklepu lub korzystanie z niego przez innych Klientów.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczególnych.
 5. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 6. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.

Pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy !